Čo možno financovať zo stavebného sporenia?

04.03.2011 11:00

Hoci má stavebné sporenie prívlastok "stavebný", za peniaze z neho sa nemusia vľdy len stavať. Stavebné sporiteľne poskytujú úvery zo stavebného sporenia na rôzne účely. Na čo sa dá pouľi úver zo stavebného sporenia? 

Podľa Zákona O stavebnom sporení a štátnej podpore stavebného sporenia môže byť úver stavebnou sporiteľňou poskytnutý a účastníkom pouľitý iba na financovanie bytových potrieb. V tomtéľ zákone jasne vymedzuje pojem "Bytové potreby" a dá sa teda jednoznačne určiť, ľe možno úver použiť napríklad na: 

  • získanie bytu, teda kúpu bytu
  • získanie stavebného pozemku za účelom výstavby
  • výstavbu alebo kúpu stavby na bývanie, do čoho možno počítať napr aj pôdne vstavby, stavebné úpravy nebytových priestorov na byt, a iné ...
  • zmenu, modernizáciu a údrľbu bytu, kam okrem iného patrí napr: projektová dokumentácia, poľiarna zabezpečenia a bezpečnostné zaistenie, výmena bytového jadra a ďaląie ...
  • prípojky plynu, vody, kanalizácie, elektrického prúdu
  • úhrady iných pôžičiek a úverov na bytové účely
  • dane z prevodu bytov a domov, notárske poplatky
  • vysporiadanie dedičských alebo druľstevný podielov
  • opravy a rekonštrukcie, modernizácie
  •